Bulunmuş Eşya Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Gaziulaş Genel Müdürlüğü hizmet binalarında, otobüs, tramvay, gaziray, durak ve istasyonlarında, kart işlem merkezleri, gemi ve gazibisde bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş eşyalara uygulanacak; kayıt altına alma, depolama, sahibine teslim etme, imha, hibe ve açık artırma yöntemi ile satış işlemlerini gerçekleştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge,

 • -4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Madde 769-770-771
 • -5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • -5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • -Belediye Zabıta Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 769 : Kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilân etmek zorundadır.

Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise, her hâlde kolluk kuvvetlerine veya muhtara bildirmek gerekir.

Oturulan bir evde veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bir şey bulan kimse, bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile görevli olanlara teslim etmek zorundadır.

Madde 771- Bulunan şeyin maliki, ilân veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak beş yıl içinde ortaya çıkmazsa; bulan kimse, yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen;

 • a) Bulunmuş Eşya: Gaziulaş Genel Müdürlüğü hizmet binalarında, otobüs, tramvay, gaziray, durak ve istasyonlarında, kart işlem merkezleri, gemi ve gazibisde bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş sahibi olmayan eşyayı
 • b) Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilisi: Kendisine teslim edilen sahipsiz eşyayı yazılım vasıtasıyla elektronik ortamda kayıt altına almak, geçici muhafazasını sağlamak ve birikmiş eşyaları düzenli aralıklarla Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna göndermekle sorumlu kişiyi,
 • c) Bulunmuş Eşya Yeri: Çeşitli lokasyonlarda unutulan ve bulunmasıyla birlikte süreci başlatan kayıt yetkilisinin bulunduğu yeri
 • d) Yazılım: Bulunmuş eşyanın fotoğrafının çekilerek bilgilerinin sisteme girildiği ve bir kayıt numarası alınan sistei,
 • e) Bulunmuş Eşya Merkez Bürosu: Bulunmuş Eşya Bölge Büroları Kayıt Yetkililerinden gelen eşyaların tasnif, depolama, sahibie teslim, imha, hibe ve satış ile ilgili işlemlerini gerçekleştiren birimi,
 • f) Bulunmuş Eşya Merkez Yetkilisi: Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna gelen eşyalardan sorumlu olan kişi/kişileri ifade edr.
 • g) Bulunmuş Eşya Teslim Yeri: Bulunan eşyanın teslim edilebileceği ye.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Depolama ve Sınıflandırma İşlemleri

Bulunmuş Eşyanın Kayıt Edilmesi

MADDE 4-

 • a) Bulunmuş Eşya Yerinde görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri, Yazılımda yer alan kullanıcı isimleri ile giriş yaparak, bulunan eşyayı nitelik ve özelliklerine göre bulunduğu yer ve zaman baz alınarak ve fotoğrafları çekilerek yazılımdaki kriterlere göre kayıt eder. Kayıp eşya niteliğinin belirlenmesi için çanta, cüzdan, poşet gibi eşyalar kontrol edilecektir.
 • b) Bulunmuş Eşya Merkez Büroya bölgeler dışından gelen bulunmuş eşyalar Bulunmuş Eşya Merkez Yetkilisi tarafından Yazılıma kullanıcı isimleri ile giriş yaparak, bulunan eşyayı nitelik ve özelliklerine göre bulunduğu yer ve zaman baz alınarak ve fotoğrafları çekilerek yazılımdaki kriterlerine göre kayıt eder.

Bulunmuş Eşyanın Depolama İşlemi ve İmha işlemleri

MADDE5-

 • a) Bulunm Eşya Yeri ve Bulunmuş Eşya Merkez Büroya gelen muhafaza şartlarına uygun olmayan bozulabilecek nitelikteki gıda ve gıda dışı maddeleri derhal, kimyasal ürünler (parfüm, deodorant, saç spreyi ve ilaç gibi malzemeler) üç (3) gün boyunca, kullanılmış ve koku yapan giyim eşyaları ise beş (5) gün boyunca bekletilir ve sonrasında sahibinin çıkmaması halinde yetkililerce imha edilir. Ayrıca Yazılımda da "İmha" olarak sistemden düşülür.
 • b) Bulunan para ve dövizler için Yazılıma giriş işlemi günlük olarak yapılır ve Bulunmuş Eşya Merkez Büroya teslim edildikten sonra kasada muhafaza edilir. Yıl sonunda Merkez Bankası kuruna göre dövizler Türk Lirasına çevrilerek, bulunmuş paralarla birlikte Gaziulaş Kayıp Buluntu emanet hesabına yatırılır ve 5 yıl sonunda Yazılımdan'da düşülür ve Gaziulaş'a irat kabul edili .
 • c) Ziynet eşyası, hisse senedi, çek gibi menkul değerler Bulunmuş Eşya Merkez Büroda çelik kasada muhafaza edilir ve yıl sonunda ziynet eşyaları Gaziantep il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üç kuyumcu esnafından teklif alınmak ve en yüksek teklifi verenden Türk Lirası olarak bozdurulmak suretiyle elde edilen para Gaziulaş Kayıp Buluntu emanet hesabına gönderilir. 5 yıl sonuda Yazılımdan düşülür ve Gaziulaş'a irat kabul edilir. Sahibi bulunamayan menkul değerler ise bir yılın sonunda imha edilir ve Yazılımdan düşülür.
 • d) Gaziantep Kart Merkez İşlem Bürosuna gelen, sahibi çıkmamış ve beş yıldır bekleyen Gaziantep Kartlar imha edilir ve yazılımda “İmha” ifadesiyle kayıt kapatılır. İmha edilen kartların içerisindeki bakiye 5 yılın Gaziulaş'a irat kabul edilr.
 • e) Bulunmuş Eşya Merkez Bürosu deposuna gelen, sahibi çıkmamış ve bir ay bekleyen nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, pasaport, ikametgâh tezkeresi gibi belgeler ilgili Kurumlara gönderilerek yazılımda "ilgili Kuruma teslim "ifadesiyle kayıt kapatılr.
 • f) Yönergede belirtilen özellikler dışında muhafaza edilecek özellikteki eşyalar Bulunmuş Eşya Merkez Büroya teslim edildikten sonra sahibinin çıkmasını beklemek üzere raflara yerleştirili.

Bulunmuş Eşyanın Merkez Büroya Teslim Edilmesi

MADDE 6-

 • a) Bulunmuş Eşya Yerinde görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri tarafından Yazılım'a kayıt edilen eşyalar, sahibinin bulunmaması halinde Merkez Büro tarafından aynı gün Yazılım üzerinden “Merkeze Gönder” seçeneği seçilerek Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna transfer edilir.
 • b) Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri tarafından Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna gönderilen eşyalar ile sistem üzerinden Merkeze gönderilen eşya listesi karşılaştırılır. Herhangi bir eksik olmaması halinde eşyalar, Bulunmuş Eşya Merkez Yetkilileri tarafından teslim alınır. Teslim ve tesellüm Yazılım üzerinden gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bulunmuş Eşyanın Sahibine Teslim Edilmesi

MADDE 7-

 • a) Bulunmuş Eşya Yeri veya Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna gelen eşyaların içerisinde iletişim bilgilerinin bulunması durumunda uygun iletişim araçları ile ilgilisine bilgi verilir ve eşyalar Yazılımda "Sahibine Teslim "seçeneği işaretlenmek suretiyle sahibine teslim edilir.
 • b) Gaziulaş İletişim Hatları, Alo 153 ve çeşitli iletişim kanallarından kaybedilen eşyayla ilgili İdaremize başvuruda bulunan yolcularımıza sistemden gerekli kontroller yapıldıktan sonra eşyanın durumuyla ilgili bilgi verilr.
 • c) Başvuru sahibinin kaybettiği eşyanın özelliklerine benzer nitelikte eşyanın olduğu tespit edilirse eşyanın belirleyici özellikleri (rengi, büyüklüğü, içeriği vb.), kaybolduğu tarih, yer gibi tanımlayıcı bilgileri eşya gösterileden sorulur.
 • d) Bulunmuş eşyanın, müracaat eden kişiye ait olduğu yetkililer tarafından belirlenir, kimlik sorgulama ve doğrulama işlemi yapılıp teslim edilir ve Yazılımdan “Sahibine Teslim” olarak gerekli işlemler yapılr.
 • e) İkameti Gaziantep dışında olanlara ait bulunmuş eşya, eşya sahibinin yetkilendirdiği birinci derece akrabalarına, sahibinin kimlik belgesi ve teslim almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi karşılığında yukarıdak kurallar dâhilinde teslim edilir. Ziynet, para ve kıymetli kâğıtlar, sadece sahibine teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bulunmuş Eşyanın Tasfiye İşlemleri (Bedelsiz Devir, Satış)

MADDE 8- Sahibine teslim edilemeyen eşyalar, belirli bekleme sürelerinin ardından imha, bedelsiz devir veya açık artırma satış yoluyla tasfiye edilir.

Bulunmuş Eşyanın Bedelsiz Devri

MADDE 9-

 • a) Bulunmuş Eşya Merkez Bürosu deposunda sahibi çıkmamış ve üç aydan beri bekleyen eşyalar (giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi, bebek arabası, vb.) Genel Müdür Olur'u alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne devredilir.
 • b) Eğitim ile ilgili bulunmuş eşyalar ise talep edilmeleri durumunda Devlet okullarına Genel Müdür Olur'u alınarak bedelsiz olarak hibe edilebilir. Bedelsiz devri yapılan eşyalar yazılımdan “Bedelsiz Devir” olarak düşülr.
 • c) Ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaportlar bir ay muhafaza edildikten sonra ilgili kuruluşlara resmi yazıyla teslim edilir. Ehliyetler, T.C. pasaportları ve nüfus cüzdanları Gaziantep İl Nüfus Müdürlüğüne, yabancı ülke vatandaşlarnın pasaportları ve ikamet teskereleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, araç ruhsatları ise Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar, Yazlımda “İlgili Kuruma teslim” olarak düşülür.
 • d) Bulunmuş Eşya Yeri ve Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna teslim edilen silah, şarjör, mermi, kimyasal, nükleer, patlayıcı, uyuşturucu madde vb. ürünler derhal Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar Yazılımda “İlgili Kuruma teslim” olarak düşülür./li>

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri

MADDE 10- Bulunmuş eşya deposunda bulunan ve sahibi çıkmayan eşyalardan;

 • a) Kullanılabilecek ve kıymeti olan elektronik eşyalar (dizüstü bilgisayarı, tablet, PC, cep telefonu, fotoğraf makinası, vb.) bulunduğu andan itibaren bir yıl saklanıp, bir yıl sonunda Genel Müdür Onayıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünü tutanak karşılığı teslim edilir .
 • b) Bulunmuş Eşya personeli tarafından eşyalar önce sayılır, özelliklerine göre ayrılarak gruplandırılır. Gruplara ayrılan eşyaların kayıtlara uygunluğu kontrol edili.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevre ve İSG Önlemleri

MADDE 11-

 • a) Gaziulaş Genel Müdürlüğü imha edilecek eşyalar türüne göre atık depolama alanına konulur ve Atık Yönetim Prosedürüne uygun şekilde imha işlemi gerçekleştirilir.
 • b) Bulunmuş Eşya Bürosunun İSG açısından uygunluğu İSG Müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Genel Hükümler

MADDE 12-

 • a) GAZİULAŞ personeli, tarafına ulaşan ve buluntu eşya kapsamındaki eşyaları eksiksiz ve zamanında ilgili görevlilere teslim etmek zorundadır.
 • b) Bulunmuş Eşya Yeri ve Bulunmuş Eşya Merkez Bürosuna gelen ziynet, para, kıymetli evrak ve diğer eşyalardan buralarda görev yapan personel sorumludur.
 • c) Bu Yönerge esaslarına göre işlem yapılmaması nedeniyle meydana gelecek zararlar ilgilisinden rücuen tahsil edilr.
 • d) Bulunmuş Eşya Merkez Yetkililerine Görev, Yetki ve Sorumlulukları yazılı olarak bildirilir ve imza karşılığı tebliği edilir.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönerge, İdare Encümeni tarafından kabul edilip karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer. Gaziulaş web sitesinde yayınlanır.

Yürütme

MADDE 14- Bu yönerge hükümlerini Gaziulaş Genel Müdürlüğü yürütür.